اخبار > مادران دانشجو می توانند مرخصی تحصیلی و آموزش غیرحضوری بدون ثبت در سنوات بگیرند.جمعه ٨ ارديبهشت ١٤٠٢ :: ١٣:٢٦
رئیس دانشگاه یاسوج گفت:

مادران دانشجو می توانند مرخصی تحصیلی و آموزش غیرحضوری بدون ثبت در سنوات بگیرند.

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: از این به بعد مادران دانشجو می توانند مرخصی تحصیلی و آموزش غیرحضوری بگیرند که این مرخصی در سنوات آنها نیز ثبت نمی شود.

 مادران دانشجو می توانند مرخصی تحصیلی و آموزش غیرحضوری بدون ثبت در سنوات بگیرند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر بهادر کرمی رئیس دانشگاه یاسوج در جمع خبرنگاران گفت: طبق بخشنامه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری برای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎدران داﻧﺸﺠﻮ را ابلاغ کرد.

دکتر بهادر کرمی افزود: بر اساس این بخشنامه، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار برای ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼـﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ دو ﺳﺎل، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ شد.

وی ادامه داد: در این بخشنامه داﻧﺸـﮕﺎهها مکلف شده اند: ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧـﺪ زﯾﺮ دو ﺳﺎل برای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ می شود.

رئیس دانشگاه یاسوج اضافه کرد: همچنین امکان آموزش غیر حضوری برای دانشجویان مادر پیش‌بینی شده است و بر اساس آن، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل برای آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻧﻈﺮی دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ادامه بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم آمده است: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ازای داﺷﺘﻦ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎدر ﺑﺎردارﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ب

ر اساس این بخشنامه، داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﻣﮑﻠـﻒ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و زن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﻼﻣﯽ‌ ـ اﯾﺮاﻧﯽ، از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ. در این بخشنامه تاکید شده است: ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮزﻧﺪآوری در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.