دکتر علی زرنگاریان

رشته:  شیمی معدنی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 07431001002

رایانامه: zarnegaryana@yu.ac.ir