نام و نام خانوادگی : آزاده براتی

سمت : رئیس اداره روابط عمومی و تشریفات

ایمیل : abarati@yu.ac.ir

شماره تماس : 07431001005