صورتجلسه سیزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه یاسوج مورخ 1400/04/05