اهداف:

  •  يكپارچه سازي اطلاعاتي دانشگاه و ارائه هويت واحد از دانشگاه در محيط سايبر

 

  • ايجاد مركز داده يكپارچه دانشگاه

 

  • ارائه سرويسهاي فناوري اطلاعات به كاربران دانشگاه از طريق استقرار سامانه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز

 

  • ارائه استراتژي فناوري اطلاعات براي دانشگاه

 

  • ارائه استانداردهاي حوزهIT