صورتجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امناء دانشگاه مورخ 98/11/01