صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه یاسوج مورخ 1398/12/04