افراد و اشخاص

کارشناسان دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یاسوج:

آقای احسان یوسفی کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی ـ 07431001004