نام و نام خانوادگی: یوسف نیکروز

سمت: رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یاسوج

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

ایمیل: 

شماره تماس: 07431001030