نام و نام خانوادگی: محمد صدقی اصل

سمت: مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل کیفیت

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:

شماره تماس: