نام و نام خانوادگی: بیژن خرام      

سمت: کارشناس گروه امور شاهد و ایثارگر          

شماره تماس: 07431001570