ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1

 دکتر منصور غریب پور      

 

    دبیر دفتر جذب اعضا هیات علمی

 

07431001041 
2

 سعید یوسفی

 

       کارشناس دفتر جذب اعضا هیات علمی       

 

07431001040