یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مدیریت دانشگاه، حوزه ریاست، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
 
شماره تماس: 07431001040
 
آدرس پست الکترونیکی:jazb@yu.ac.ir