نام و نام خانوادگی: دکتر حجت اله اطیف منش

رشته: دکتری مهندسی کشاورزی- اکولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی :
شماره تماس:07431001570
ایمیل:h.latifmanesh@yu.ac.ir