صورتجلسه دوازدهمین نشست هیات امناء دانشگاه مورخ99/06/18