صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه مورخ 99/11/15