نام و نام خانوادگی: علی اکبر نیکوکار

سمت: مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

تحصیلات: دکتری شبکه

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 07431001110