درباره مرکز

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یاسوج

معرفی: این دفتر زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت میکند. فراهم نمودن بستر و زمینههای لازم برای رشد واحدهای مختلف دانشگاه و در نتیجه ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش، فناوری، فرهنگی، عمرانی و پشتیبانی در حوزهی فعالیتهای این دفتر قرار میگیرد.
مبنای کلی فعالیت این دفتر شامل تدوین، جمع
آوری، تجزیه و تحلیل دادهها، تهیه اطلاعات مورد نیاز و سرانجام ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه و تهیه گزارشهای دورهای و موردی برای اتخاذ تصمیمهای مناسب است.