ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 دکتر سعید قبادپوری رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی  
2 مهناز محمدی زاده کارشناس گروه همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی