نام و نام خانوادگی: دکتر منصور غریب پور

سمت: مدیر امور حقوقی و قراردادها

تحصیلات: دکتری فقه و مبانی حقوق

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: 07431001260

ایمیل: