اداره نظارت بر طرحهای عمرانی

 

نام و نام خانوادگی :                     علی محمد روستا

                                                                                                   سمت:                               رئیس اداره نظارت بر طرحهای عمرانی

                                                                                               تحصیلات :                            دکترای مهندسی عمران - سازه

                                                                                                شماره تماس:                        07431001121

                                                                                                ایمیل:                                arousta@yu.ac.ir