نام و نام خانوادگی: دکتر بهادر کرمی

سمت: رئیس دانشگاه

تحصیلات: دکتری- شیمی

مرتبه علمی: استاد

تلفن تماس: 07431001000

پست الکترونیک:رؤسای دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون

مهندس پیروز زمان خان ( 62تا65)

مهندس فراشیانی ( 65 تا 66 )

مهندس سیروس جواد پور ( 66تا 68 )

مهندس سید حسین افضلی ( 68 تا 71 )

مهندس اصغر لشنی زادگان ( 71 تا 73 )

دکتر محمود پاکشیر (73 تا 74 )

مهندس سید حسین افضلی (74 تا 75 )

مهندس موسوی ( 75 تا 76 )

 دکتر علی ابطحی  ( 76 تا 78 )

 دکتر محسن عسکریان ( 78 تا 84 )

 دکتر اردوان ارژنگ ( 84 تا 92 )

دکتر شاپور رمضانی (92 تا 94)

دکتر محمود رضا رحیمی (94 تا 96)

دکتر احمد عریان (96 تا ۱۴۰۰)

دکتر بهادر کرمی(۱۴۰۰ - ادامه دارد)