صورتجلسه چهاردهمین نشست هیأت امنای دانشگاه یاسوج مورخ 1400/12/08