1_ گزارش نامه علمی(شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقا

دانلود کنید

2_ مراحل بررسی ارتقاء

دانلود کنید

3_ فهرست مستندات شناسنامه علمی

دانلود کنید

4_ فرم ارزیابی مقاله(نهایی)

دانلود کنید

5_ فرم پرداخت حق الزحمه عضو کمیته منتخب

دانلود کنید

6_  فرم پرداخت حق الزحمه عضو کمیسیون تخصصی گروه

دانلود کنید

7_ فرم ارزیابی کتاب

دانلود کنید

8_ فرم ارزیابی گزارش طرح پژوهشی