نام و نام خانوادگی:  سید محمدصادق قائمی

سمت:  مدیر حراست دانشگاه

رایانامه : sms.ghaemi@yu.ac.ir  

تلفن تماس: 31001010-074