اداره اموال

سیستم اموال دولتی در ایران، سابقه ممتد و طولانی، تقریبا چهل ساله دارد و آئین نامه اموال دولتی ایران، حاکم بر اعمال و رویه های آن است. ایجاد شرایطی برای متمرکز ساختن حساب ها، ارتباط دادن سیستم داخلی با شبکه ذی حسابی کشور و در نتیجه دولت، پیش بینی ساز و کارهای کنترلی در طول چرخه زندگی کالاها و اموال در سازمان، وجود مراکز کنترلی متعدد، از جمله ویژگی های منحصر به فرد این سیستم هستند که اعمال آنها در سازمان ، سیستم کنترل داخلی ویژه ای را به وجود آورده است که ضمن حفظ و نگهداری سوابق ملی، از حیف و میل آنها جلوگیری می نماید.
سیستم کنترل اموال دولتی عبارت است از: مجموعه رویه ها، روش ها، فعالیت ها و عناصری که از بدو ورود و تحت تملک درآمدن اموال، تا خروج آنها از سازمان و حذف اسناد و مدارک مربوطه، رسیدگی، کنترل و ثبت و ضبط تغییرات در موجودی اموال را میسر می سازد. این سیستم در کنار سیستم داخلی اموال در سازمان ( امنای اموال)، مجلس شورای اسلامی (دیوان محاسبات)، دستگاه قضاییه (اداره کل بازرسی کشور)، دستگاه اجرائی ( شبکه ذیحسابی و ...) را نیز در بر می گیرد.اجرای سیستم کنترل اموال در سازماندهی دولتی، به واحد سازمانی ویژه ای نیاز دارد که در آن در دستگاه های بزرگ (وزارتخانه ها )، اداره اموال می گویند و آن عهده دار ثبت اموال منقول و غبر منقول و تنظیم فهرست دارایی هاست. اداره امور اموال سازمان از آنجا که نگهداری و ثبت صورتحساب ریالی دارایی ها، که اموال و موجودی های جنسی نیز دسته ای از آنها به شمار می روند، در سیستم مالی انجام می گیرد؛ کنترل و نگهداری حساب اموال نیز تحت نظارت معاونت پشتیبانی اداره می شوند.

§        شرح وظايف اداره اموال

 • نگهداري حساب اموال
 • نظارت بر دفاتر و فرم‌هاي اعلام وصول اموال واحدهاي تابعه
 • نظارت بر اعلام وصول وسایل نقليه
 • نظارت بر تنظيم آمار مربوط به املاك و ساختمان ها
 • نظارت بر جابجايي اموال، تشكيل پرونده هاي اموال براي كاركنان رسمي و پيماني
 • كنترل مستقيم پرونده با مراجعه حضوري به واحدها و به روز كردن اطلاعات مربوط به آنها
 • هماهنگي در انجام برگزاري كميته اسقاط جهت فروش ضايعات و اهداء اموال منقول غير قابل استفاده در دانشگاه
 • نظارت بر حفظ و حراست از اموال دانشگاه
 • نظارت بر عملكرد امناي اموال
 • صدور پروانه خروج اموال
 • نگهداري و انتقال اموال اسقاط تا تعيين تكليف نهايي
 • تحويل و تحول اموال بين كارمندان دانشگاه