ردیف 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

1

سیده مریم جعفری

رئیس اداره رسیدگی اسناد

07431001229

2

ناهید بهروزی

کارشناس مسئول دریافت و پرداخت 

07431001221

3

مهدی وزیری

کارشناس مسئول تنظیم حساب ها

07431001223

4

صمصام احسانی

کارشناس مسئول امین اموال

07431001246

5

مسلم صفری

کارشناس صدور سند و چک

07431001225

6

رضا پورعلی

کارشناس حقوق و دستمزد

07431001226

 ابوالحسن التیام

بایگانی و دبیرخانه 

07431001227

8

هاجر مفتح

ضمانت نامه ها و دبیرخانه

07431001224