آیین نامه:

   دانلود : آیین_نامه_استفاده_از_خودرو_های_دولتی_.pdf           حجم فایل 2090 KB
   دانلود : آیین_نامه_نحوه_استفاده_از_خودرو.pdf           حجم فایل 326 KB
   دانلود : بخشنامه_مزایده_خودرو_دولتی.pdf           حجم فایل 26 KB
   دانلود : پرداخت_صورتحساب_جرایم_خودروهای_دولتی.pdf           حجم فایل 205 KB
   دانلود : فرايند_كميسيون_ماده__2خودرو.pdf           حجم فایل 541 KB
   دانلود : مدارک_لازم_جهت_مزایده.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : مدارک__خرید_خودرو_از_کمیسیون_ماده.pdf           حجم فایل 203 KB
   دانلود : مدارک_لازم_جهت_اسقاط_خودرو.pdf           حجم فایل 27 KB
   دانلود : ضوابط_خرید_خودرو.pdf           حجم فایل 348 KB
   دانلود : شماره_گذاری_خودرو.pdf           حجم فایل 631 KB
   دانلود : سن_فرسودگی_خودروها.pdf           حجم فایل 196 KB