1- مسعود تیموری                          کارشناس امورعمومی سازمان مرکزی                        داخلی:1250

2- طاهر ارشدی                             کارشناس امورعمومی دانشکده علوم پایه                 داخلی: 4009

3- سعادت رهروان                        کارشناس امورعمومی دانشکده کشاورزی                 داخلی:6006

4-حمید حبیب نژاد                        مسئول تاسیسات