نام و نام خانوادگی : دکتر امیر احمدپور

سمت : مدیر امور مالی

مرتبه علمی: استادیار 

شماره تماس : 07431001220

ایمیل:Ahmadpouramir@yu.ac.ir