نام و نام خانوادگی: محمود ارشدی

سمت: مدیر امور عمومی

تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل: 

 

شماره تماس: 33222187