نام و نام خانوادگی: مسعود تیموری منفرد

سمت: رییس اداره خدمات عمومی

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: 07431001250