1.      مهارت های اداری و حرفه‌ای کار با رایانه

2.      اصول هفتگانه رایانه در سطوح مقدماتی و پیشرفته

3.      دوره آموزشی سواد رسانه ای

4.      مهارت های استفاده از تکنولوژی های جدید و دنیای مجازی

5.      مهارتهای فناوری اطلاعات سازمانی

6.      آموزش مهارت های سازمانی

7.      آموزش فنون اداری و تشریفات سازمانی

8.      اصول نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری

9.      اخلاق حرفه ای در نظام اداری

10.  خلاقیت های فردی و گروهی در ارتباطات سازمانی

11.  آموزش آراستگی و نظم دهی شغلی در محیط کار

12.  آموزش شایستگی های سازمانی در انتخاب کارمند نمونه

13.  اصول فن بیان و سخنوری در محیط کار

14.  آشنایی با آیین نامه های دورکاری شغلی

15.  آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

16.  آشنایی با قوانین خدمات کشوری

17.  مدیریت جلسات اداری

18.  مدیریت مذاکرات سازمانی

19.  اصول مقابله با تنش در مواقع بحران در محیط کار

20.  راهبردهای  ارتقای سلامت جسمی روانی و معنوی کارکنان

21.  اصول مهارت رفتارهای جرات مندانه و تفکر انتقادی در محیط کار

22.  آموزش تکنیک های توانمندسازی زنان شاغل

23.  آموزش مهارتهای تعادل بین کار و زندگی در زنان شاغل

24.  مهارت های نشاط اجتماعی در زنان شاغل

25.  مدیریت شاغل بودن فرزند پروری زنان شاغل

26.  پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری شغلی

27.  اصول بهداشت و تغذیه ویژه کارمندان حوزه سلف سرویس دانشگاه

28.  آشنایی با قوانین و آیین نامه های آموزشی در سطح کارشناسان و مدیران

29.  آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی در سطح کارشناسان و مدیران

30.  کارگاه آموزشی مدیریت خوابگاه های دانشجویی

31.  دوره آموزشی حراست در سطح نگهبان و انتظامات

32.  دوره آموزشی حراست در سطح کارشناسان

33.  آموزش سامانه گلستان ویژه حوزه آموزش

34.  آموزش سامانه گلستان ویژه حوزه دانشجویی

35.  آموزش سامانه گلستان ویژه حوزه پژوهشی

36.  آموزش اتوماسیون اداری در سطح کارشناسان و مدیران

37.  دوره های آموزشی کامپیوتر

38.  دوره آموزشی اکسل مقدماتی و پیشرفته

39.  دوره آموزشی ورد مقدماتی و پیشرفته

40.  دوره آموزشی اس پی اس اس مقدماتی و پیشرفته

41.  دوره آموزشی گلستان سامانه آموزشی گلستان

42.  دوره آموزشی اتوماسیون اداری

43.  دوره آموزشی بهره وری نیروی انسانی

44.  دوره آموزشی آیین نامه های اداری هیات امنا

45.  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

46.  آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

47.  آشنایی با قوانین برگزاری مناقصات سازمانی

48.  دوره مشاوره سیل مطالعه و کتابخوانی

49.  دوره آشنایی با سیره شهدا و معرفی ۱۰ شهید شاخص

50.  دوره آموزشی کمک های اولیه بر پایه سازمان هلال احمر

51.  آشنایی با سیره و اندیشه امام خمینی

52.  آشنایی با  قانون کار و تامین اجتماعی

53.  آموزش گرامر و مکالمه زبان انگلیسی

54.  آموزش کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی در سوانح

55.  آموزش آیین نگارش و مکاتبات اداری

56.  آشنایی مقدماتی با حسابرسی کامپیوتری

57.  دوره آموزش اصول و مبانی کارآفرینی

58.  دوره آموزش کارکنان دایره امتحانات

59.  دوره الگوهای آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانها

60.  مبانی تکریم ارباب رجوع