ردیف

         معرفی    

سمت

1

 علی ویس رهگشای

سید رهام محمدیان

رحمان حسین زاده

مقداد رزم خواه

       کارپرداز          

2

بیژن کوهپیما

انباردار

3

افسانه امینی

 حسابدار تدارکات

4

 حمید حبیب نژاد

 مسئول تاسیسات