1- فرآیند نقل و انتقال مال

2- فرآیند خروج موقت مال

   دانلود : فرآیند_خروج_موقت.pdf           حجم فایل 293 KB
   دانلود : فرآیند_انتقال_مال.pdf           حجم فایل 288 KB