لیست تلفنهای معاونت اداری مالی

معاونت

دفتر معاونت

1200

31001200

آقای کریمی

معاون مالی-اداری

1201

31001201

دکتر مرادی

امور اداری

مدیر امور اداری

1210

31001210

دکتر احمدپور

کارگزینی1

1211

31001211

خانم مرادیان

کارگزینی2

1212

31001212

آقای زارعی

کارگزینی 2

1214

31001214

خانم مهرابی

امور مالی

مدیر امور مالی

1220

31001220

آقای یوسفی

حقوق و دستمزد

1221

31001221

خانم بهروزی

دبیرخانه مرکزی

1222

31001222

خانم ها سعیدی و حسین زاده

اعتبارات

1223

31001223

آقای وزیری

رسیدگی اسناد

1224

31001224

خانم جعفری

دبیرخانه مالی

1225

31001225

خانم مفتح

امور بانکی

1226

31001226

آقای ملک زاده

بایگانی مالی

1227

31001227

آقای التیام

دیوان محاسبات

1228

31001228

آقای احمدی

سند چک

1229

31001229

آقای صفری

تدارکات

مدیر تدارکات

1240

31001240

آقای روانسالار

حسابداری تدارکات

1241

31001241

خانم امینی

کارپرداز1

1242

31001242

آقای محمدیان و رهگشای

کارپرداز2

1243

31001243

آقای پرهیزکار

بایگانی تدارکات

1244

31001244

آقای محمودی

انبار دانشگاه

1245

31001245

آقای کوه پیما

اموال

1246-47

31001246-47

آقای احسانی- آقای حسین زاده

امور عمومی

مدیر امور عمومی

1250

31001250

 آقای تیموری

تاسیسات1

1252

31001252

 آقایان حبیب نژاد، یاوری، عبدی پور، جانی پور، نجات پور و تجاره