نام و نام خانوادگی : علی یزدانپناه

سمت : مدیر پشتیبانی و خدمات عمومی

تحصیلات : کارشناسی مهندسی کشاورزی

شماره تماس : 07431001202