نام و نام خانوادگی : حشمت اله روانسالار

سمت : مدیر تدارکات

تحصیلات :کارشناسی حسابداری