نگذاريد ساعتى از ساعات كار شما، به بطالت يا به كم كارى بگذرد. امام خامنه ای (مد ظله)
 

 

مدیر امور اداری دانشگاه

مصطفی احمدوند