ردیف معرفی سمت شماره تماس
1 دکتر حیدری مدیر اداره تربیت بدنی 31001550
2 خانم قاسمی کارشناس خواهران 31001551
3 آقای سلطانی کارشناس برادران 31001551