ردیف

   معرفی

              سمت

شماره تماس

1

خانم قاسمی

کارشناس تربیت بدنی خواهران

31001551

2

آقای سلطانی

کارشناس تربیت بدنی برادران

31001551