نام و نام خانوادگی:دکتر آرمان حیدری

سمت: مدیر اداره تربیت بدنی

تحصیلات: دکتری علوم اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 31001550-074