رزومه

نام و نام خانوادگی: کورش گودرزی

سمت: معاون اداری و مالی

تحصیلات: دکتری مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: kgoudarzi@yu.ac.ir