دفتر حراست

1010

31001010

 

آقای دستاریان

مدیر حراست

1011

31001011

 

محمدرضا احسانی

کارشناس حراست

1012

31001012

 

خانم بهروزی

حفاظت اسناد

1014

31001014

 

آقای فتاحی

کارشناس حراست 2(دبیرخانه محرمانه)

1013

31001013

 

--

حفاظت فیزیکی

1014

31001015

 

آقای اسفندیاری

کارشناس حراست

1015

31001015

 

آقای فتاحی لقب

کارشناس حراست

1016

31001016

 

آقای پورعلی

نگهبانی مرکزی

1020

31001020

 

 

نگهبانی ترمینال

1021

31001021

 

 

نگهبانی زیرتل

1022

31001022

 

 

نگهبانی تپه

1023

31001023

 

 

نگهبانی مهرورزی

1024

31001024