اخبار > کرسی ترویجی به صورت وبینار برگزار می شودسه شنبه ٨ تير ١٤٠٠ :: ٠٩:٥٠

کرسی ترویجی به صورت وبینار برگزار می شود

این کرسی با موضع تحلیل تطبیقی عدالت اجتماعی در رویکرد اسلامی و نئولیبرال با تاکید بر رویکرد شهید صدر(ره) و فردیش فون هایک برگزار می گردد.

کرسی ترویجی به صورت وبینار برگزار می شود

 

به اطلاع می رساند  کرسی ترویجی با موضوع "تحلیل تطبیقی عدالت اجتماعی در رویکرد اسلامی و نئولیبرال با تاکید بر رویکرد شهید صدر(ره) و فردیش فون هایک" به صورت وبینار در تاریخ  1400/4/15 ساعت 10 تا 12 برگزار می گردد.

ارائه دهنده : دکتر سید عقیل حسینی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج

ناقد: دکتر علی سعیدی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم

جهت شرکت در این کرسی از طریق آدرس زیر وارد شوید:

httl://webinar1.yu.ac.ir/a142020201