اخبار > راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس در دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتیدوشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٩ :: ١٠:١٨

راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس در دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی

در این فایل شیوه های مناسب فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت در محیط کار آموزش داده شده است.

راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا ویروس در دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی