ردیف

صنایع/ سازمان

فایل/ فرمت طرح های پیشنهادی

1

شرکت آب و فاضلاب کشور و شرکت های زیرمجموعه

طرح پیشنهادی

پروپوزال

2 شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد

طرح پیشنهادی

پروپوزال

3 امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

طرح پیشنهادی

پروپوزال

4 صنایع الکترونیک شیراز

طرح پیشنهادی( پایان نامه دانشجویی)

پروپوزال

5 وزارت نیرو( آب منطقه ای)

طرح پیشنهادی

پروپوزال

6 مزکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

طرح پیشنهادی

پروپوزال

7 شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد

طرح پیشنهادی

پروپوزال

8 اولویت های استان

طرح پیشنهادی

پروپوزال