دوشنبه ٠٣ آبان ١٤٠٠
به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
مرکز رشد و فناوری