نام و نام خانوادگی: محمدرضا احسانی

سمت: سرپرست حراست

تحصیلات: کارشناسی ارشد کشاورزی

شماره تماس:07431001011