فرم های آموزشی مقطع دکتری

فرم شماره 3: طرح پيشنهادي رساله دکتری   کلیک کنید

فرم شماره 8: اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع کتبی شفاهی دکتری توسط دانشجو  کلیک کنید

فرم شماره 9: معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی برای آزمون جامع کتبی شفاهی دکتری  کلیک کنید

فرم شماره 10: دعوتنامه نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه آزمون جامع دانشجویان دکتری   کلیک کنید

فرم شماره 11: صورتجلسه برگزاری آزمون جامع کتبی شفاهی دانشجویان دکتری  کلیک کنید

فرم شماره 20 : مجوز تکثير و صحافي رساله ی دکتری     کلیک کنید


فرم شماره 21: گزارش دانش آموختگی دانشجویان دکتری  کلیک کنید

فرم شماره 22: تسویه حساب دانشجویان دکتری  کلیک کنید

فرم شماره 23: درخواست انصراف از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی  کلیک کنید

فرم شماره 27: تقاضای انتقال بصورت میهمان دانشجویان دکتری  کلیک کنید

فرم شماره 28 الف، ب، ج و د تمدید نیمسال نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم  کلیک کنید

 

دانشجویان گرامی جهت دریافت فرم های مربوط به امور پژوهشی و رساله دکتری به وب سایت حوزه معاونت پژوهشی (لینک http://res.yu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=9&&siteid=15&pageid=4213) مراجعه نمایید.