نام و نام خانوادگی سمت

 

     تلفن مستقیم      

(داخلی)

فرخنده ایلانی کارشناس دفتر برنامه ریزی آموزشی

07431001331

(1331)