1-آئین‎نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

 دانلود کنید 

2-آئین‎نامه فرصت‎های مطالعاتی اعضای هیأت علمی ( اصلاحیه )

 دانلود کنید

3_ شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی

دانلود کنید

4_ آئین‎نامه‎ ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

دانلود کنید

5_ شیوه‎نامه اجرایی آئین‎نامه ارتقاء

دانلود کنید

6_ مقررات هیأت ممیزه(پیوست آئین‎نامه ارتقاء)

دانلود کنید

7_ شناسنامه علمی(پیوست آئین‎نامه ارتقاء)

دانلود کنید

8_آئین‎نامه حمایت از دوره‎های پسا دکترا

دانلود کنید

9_دستورالعمل اجرایی آئین‎نامه حمایت از دوره‎های پسا دکترا (طرح‎های پژوهشی)

دانلود کنید

10_دستورالعمل اجرایی آئین‎نامه حمایت از دوره‎های پسا دکترا (طرح‎های تحقیق و توسعه)

دانلود کنید 

11_ شیوه نامه اجرائی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی حاوی تبصره های الحاقی به آئین نامه مصوبه هیات ممیزه

دانلود کنید

12_ دستورالعمل اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج

دانلود کنید

13_ دستورالعمل اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج مورخ 1397/05/13

دانلود کنید